بیمارستان… وای از بیمارستان

برای دیدن پزشکی و مشورت گرفتن از او در به در شده‌ام بین این بیمارستان و آن بیمارستان.
در به در سایت و اینترنت و هر جا که بشود دکتر را یافت.
آخرش مهرداد آدرسش را در بیمارستانی پیدا کرد.
نه ساعتی نه آدرسی نه شیوه نوبت‌گرفتنی و نه حتی اینکه پزشک می‌آید یا خیر یا …

حالا کجای دنیا آرام است ها؟ … یا وای از آذر

حالا کجای دنیا آرام است؟ ها؟
به یاد بعضی نفرات.
به احترام «یارو سیبیل از بناگوش در رفته»