آشغال‌های دوست داشتنی

آشغال‌های دوست داشتنی دقیقا برای آدم‌هایی است که حداقل یک بار تجربه‌ی زیسته در یکی از گذرگاه‌های تاریخ؟ ( گلوگاه؟ شرایط حساس؟ حالا به هر نامی. نمیدانم) اجتماعی و سیاسی کشور را داشته باشند.

بیمارستان… وای از بیمارستان

برای دیدن پزشکی و مشورت گرفتن از او در به در شده‌ام بین این بیمارستان و آن بیمارستان.
در به در سایت و اینترنت و هر جا که بشود دکتر را یافت.
آخرش مهرداد آدرسش را در بیمارستانی پیدا کرد.
نه ساعتی نه آدرسی نه شیوه نوبت‌گرفتنی و نه حتی اینکه پزشک می‌آید یا خیر یا …