داروخانه و شیوه‌ی حل مساله بزن زیر میزی

بیشتر شبیه یه جنگ روانیه. به اینکه ظاهرا این شیوه حل مساله سالهاست تنها راه حل مساله است. بزن زیر میز.