در اهمیتِ داشتنِ سید جلال حسینی …

این روزها سید جلال حسینی برایم بسیار پر اهمیت شده است. انرژی تیم است. همه را به پیش میراند. نمی‌گذارد تیم از تک و تا بیفتد.