حالا کجای دنیا آرام است ها؟ … یا وای از آذر

حالا کجای دنیا آرام است؟ ها؟
به یاد بعضی نفرات.
به احترام «یارو سیبیل از بناگوش در رفته»