ماه: مارس 2019

مرد راننده تاکسی

انگار می‌خواست از خدا پیش یکی تعریف کرده باشد یا شادی‌ بی‌حد و حصرش از نرفتن به تعمیرگاه در شب عید را با یک نفر دیگر شریک شود.
خواستم از همین جا از او تشکر کنم. که شادی‌اش را با من قسمت کرد.

آشغال‌های دوست داشتنی

آشغال‌های دوست داشتنی دقیقا برای آدم‌هایی است که حداقل یک بار تجربه‌ی زیسته در یکی از گذرگاه‌های تاریخ؟ ( گلوگاه؟ شرایط حساس؟ حالا به هر نامی. نمیدانم) اجتماعی و سیاسی کشور را داشته باشند.