بایگانی برچسب: شهاب حسینی

آشغال‌های دوست داشتنی

آشغال‌های دوست داشتنی دقیقا برای آدم‌هایی است که حداقل یک بار تجربه‌ی زیسته در یکی از گذرگاه‌های تاریخ؟ ( گلوگاه؟ شرایط حساس؟ حالا به هر نامی. نمیدانم) اجتماعی و سیاسی کشور را داشته باشند.