بایگانی برچسب: مدیریت زمان

اجرای تئاتر و جای خالی مدیریت منابع انسانی

اجرا تئاتر

اگر هیچ چیز از این اجرای تئاتر نمی‌دانستم همان یک مورد حذف بدون توضیح فردی از گروه را دلیل خوبی می‌دانستم برای اینکه بگویم مسئول پروژه یک فاجعه را آفریده است.
به نظرم وقتی نمی‌توانیم برنامه ریزی درستی برای انجام کاری داشته باشیم می‌توانیم آسیب به افراد را به حداقل برسانیم.