مرگ در می زند...

ناتورِ دشت … یا لعنت به تو ای هولدن کالفیلد

ناتورِ دشتم. می دونم مضحکه ولی فقط دوس دارم همین کارو بکنم، با این که می دونم مضحکه.