مساله فقط این نیست…

چیزهایی هست که نمی‌دانیم یا سوگیری بیمار در سیستم سلامت

سیستم سلامت، در بهترین حالت، به ردیابی داده‌هایی می‌پردازد که حسب اتفاق و تصادف پس از درگیر شدن افراد با بیماری به سیستم مراجعه کرده‌اند. با این حال، مهم‌تر از همه‌ی این موارد، داده‌هایی است که خارج از سیستم سلامت وجود دارد. سیستم مراقبت های بهداشتی داده‌های افراد بیمار را پیگیری می کند، نه افرادی را که بیمار نیستند.

درس آموخته‌ی من از سامانه‌های ویزیت آنلاین

این ماجرای روایت درس آموخته من است در استفاده یکی از سامانه‌های ویزیت آنلاین. مساله فقط این نیست… تجربه جدید من است از نوشتن در مورد مشاهدات و خوانده هایم در مدیریت حوزه سلامت…